Kredyt z premią termomodernizacyjną

Korzyści

 • nie jest wymagany udział własny w realizowanym przedsięwzięciu
 • atrakcyjne oprocentowanie
 • maksymalny okres kredytowania do 10 lat
 • otrzymasz zwrot części środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w formie dotacji przyznawanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego przeznaczonej na spłatę części kredytu

Szczegóły

 • Bank udziela kredytu termomodernizacyjnego z premią termomodernizacyjną następującym podmiotom właścicielom/zarządcom: budynków mieszkalnych; budynków zbiorowego zamieszkania (dom opieki społecznej, hotel robotniczy, internat, bursa szkolna, dom studencki, dom dziecka, dom emeryta lub rencisty, dom dla bezdomnych, budynki o podobnym przeznaczeniu, w tym plebanie, domy zakonne i klasztory); budynków użyteczności publicznej wykorzystywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, stanowiących ich własność; lokalnej sieci ciepłowniczej; lokalnego źródła ciepła bez względu na status prawny, z wyjątkiem jednostek budżetowych i zakładów budżetowych.
 • Kredyt termomodernizacyjny z premią termomodernizacyjną przeznaczony jest na sfinansowanie Przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Przez przedsięwzięcie termomodernizacyjne należy rozumieć:

 • Ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych:
  • w budynkach, w których modernizuje się wyłącznie system grzewczy  - co najmniej 10%
  • w budynkach, w których po 1984 r. przeprowadzono modernizację systemu grzewczego – co najmniej o 15%
  • w pozostałych budynkach – co najmniej o 25%;
 • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie co najmniej o 25% rocznych strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, tj.:
  • kotłowni lub węźle cieplnym, z których nośnik ciepła jest dostarczany bezpośrednio do instalacji ogrzewania i ciepłej wody w budynku,
  • ciepłowni osiedlowej lub grupowym wymienniku ciepła wraz z siecią ciepłowniczą o mocy nominalnej do 11,6 MW, dostarczającej ciepło do budynków
  jeżeli budynki, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii,określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków;
 • wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków – co najmniej o 20% w stosunku rocznym;
 • całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawiane lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.
- Wysokość premii termomodernizacyjnej stanowi 20% wykorzystanej kwoty kredytu  zaciągniętego na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, nie więcej jednak niż:
 • 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz
 • Dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, ustalonych na podstawie audytu energetycznego.
 1. Podstawowym warunkiem ubiegania się o premię termomodernizacyjną jest przedstawienie audytu energetycznego, czyli opracowania określającego zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termo modernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii. Audyt jest podstawą do uzyskania prawa do premii termo modernizacyjnej, stanowi także założenia do projektu budowlanego dotyczącego realizowanego przedsięwzięcia.
 2. Waluta kredytu PLN
 3. Maksymalna kwota kredytu zależy od kosztów przedsięwzięcia oraz od zdolności kredytowej Wnioskodawcy
 4. Maksymalny okres kredytowania do 10 lat, minimalny okres kredytowania do momentu uzyskania premii
 5. Kredyt może być spłacany metodą rat kapitałowo-odsetkowych równych (przy kredycie do lat 3) lub malejących

Kursy walut

Kursy walut2017-12-18 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.0741
1 USD3.4506
1 CHF3.4717
1 GBP4.6092
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,66
WIBOR 3M - średnia 1,73
WIBOR 3M 1,69
WIBID 1M 1,46
WIBID 3M 1,53
Redyskonto Weksli NBP 1,75
więcej