Kredyt na budowę domów energooszczędnych

Korzyści

 • możliwość uzyskania dotacji NFOŚiGW – w przypadku domów do 50 tys. PLN ,
 • w przypadku mieszkań do 16 tys. PLN,
 • okres kredytowania – nawet do 30 lat,
 • dogodne formy spłaty,
 • raz w roku – wakacje kredytowe,
 • możliwość refinansowania kosztów:
 1. projektu budowlanego,
 2. zadatku/ zaliczki poniesionych na rzecz zbywcy nieruchomości - w wysokości 10% kosztu Przedsięwzięcia,
 3. notarialnych, tj. zawarcia aktu notarialnego (opłaty sądowe, taksa notarialna itp.),
 4. weryfikacji projektu budowlanego i potwierdzenia osiągnięcia standardu energetycznego.

Szczegóły

Bank udziela kredytu z dotacją następującym osobom:

 • osobom fizycznym dysponującym prawomocnym pozwoleniem na budowę oraz posiadającym prawo do dysponowania nieruchomością, na której będą budowały budynek mieszkalny.

Przez dysponowanie należy rozumieć prawo własności (w tym współwłasność) lub użytkowanie wieczyste.

 • osobom fizycznym dysponującym uprawnieniem do przeniesienia przez dewelopera na swoją rzecz: prawa własności nieruchomości, wraz z domem jednorodzinnym, który deweloper na niej wybuduje albo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego, który będzie na niej posadowiony i stanowić będzie odrębną nieruchomość albo własności lokalu mieszkalnego. Przez dewelopera rozumie się także spółdzielnię mieszkaniową.

Uprawnienie Beneficjenta do przeniesienia przez dewelopera na swoją rzecz praw,
o którym mowa powyżej musi wynikać z:

a)      umowy deweloperskiej, zawartej w formie aktu notarialnego, zawierającej zobowiązanie  dewelopera do: ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przekazania jego własności na rzecz beneficjenta albo do przeniesienia na beneficjenta własności  nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym albo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego stanowiącego odrębną nieruchomość;

b)      umowy przedwstępnej, zawartej w formie aktu notarialnego, sprzedaży
i ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego albo umowy przedwstępnej, zawartej w formie aktu notarialnego, sprzedaży i przeniesienia na rzecz beneficjenta własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym albo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego stanowiącego odrębną nieruchomość;

c)      umowy, o której mowa w art. 9 ustawy prawo o własności lokali, zawartej
w formie aktu notarialnego, zawierającej zobowiązanie dewelopera do ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia tego prawa na rzecz beneficjenta.

 Przedmiot kredytowania:

 • budowa domu jednorodzinnego
 • zakup nowego domu jednorodzinnego
 • zakup lokalu mieszkalnego w nowym budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Koszty kwalifikowane, na pokrycie których udzielany jest kredyt obejmują koszt budowy albo zakupu domu jednorodzinnego albo zakupu lokalu mieszkalnego w nowym budynku wielorodzinnym wraz z kosztem projektu budowlanego, kosztem wykonania weryfikacji projektu budowlanego, kosztem wykonania testu szczelności budynku i potwierdzenia osiągnięcia standardu energetycznego. Koszty kwalifikowane obejmują te elementy budynku, które prowadzą do spełnienia kryteriów Programu Priorytetowego, w szczególności:

 • zakup montaż elementów konstrukcyjnych bryły budynku, w tym materiałów izolacyjnych ścian, stropów, dachów, posadzek, stolarki okiennej i drzwiowej,
 • zakup i montaż układów wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż instalacji ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej, wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej.

 Nie zalicza się do nich kosztów związanych z wykończeniem mieszkania/budynku umożliwiających zamieszkanie.

Okres kredytowania do 30 lat.

Waluta kredytu PLN.

Oprocentowanie kredytu WIBOR 3M + marża.

Wymagany wkład własny.

Wypłata kredytu: kredyt wypłacany jest jednorazowo lub w transzach w okresie nie  dłuższym niż 24 miesiące od dnia zawarcia umowy kredytowej.

Spłata rat:

 • miesięcznie
 • raty równe lub malejące

Możliwość skorzystania z:

 • 24 miesięcznej karencji – możliwości odroczenia spłaty kapitału kredytu (w okresie trwania karencji w spłacie kapitału Klient spłaca tylko odsetki od wykorzystanej kwoty kredytu)
 • wakacji kredytowych – możliwości niezapłacenia jednej raty kredytu w roku
 • wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia jakichkolwiek opłat z tego tytułu

Kursy walut

Kursy walut2017-06-27 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.0883
1 USD3.6223
1 CHF3.7301
1 GBP4.6079
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,66
WIBOR 3M - średnia 1,73
WIBOR 3M 1,69
WIBID 1M 1,46
WIBID 3M 1,53
Redyskonto Weksli NBP 1,75
więcej