Kredyt z premia termomodernizacyjną

Korzyści

 • nie jest wymagany udział własny w realizowanym przedsięwzięciu
 • atrakcyjne oprocentowanie
 • maksymalny okres kredytowania do 10 lat
 • otrzymasz zwrot części środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w formie dotacji przyznawanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego przeznaczonej na spłatę części kredytu

Szczegóły

 • Bank udziela kredytu termomodernizacyjnego z premią termomodernizacyjną następującym podmiotom właścicielom/zarządcom: budynków mieszkalnych; budynków zbiorowego zamieszkania (dom opieki społecznej, hotel robotniczy, internat, bursa szkolna, dom studencki, dom dziecka, dom emeryta lub rencisty, dom dla bezdomnych, budynki o podobnym przeznaczeniu, w tym plebanie, domy zakonne i klasztory); budynków użyteczności publicznej wykorzystywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, stanowiących ich własność; lokalnej sieci ciepłowniczej; lokalnego źródła ciepła bez względu na status prawny, z wyjątkiem jednostek budżetowych i zakładów budżetowych.
 • Kredyt termomodernizacyjny z premią termomodernizacyjną przeznaczony jest na sfinansowanie Przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Przez przedsięwzięcie termomodernizacyjne należy rozumieć:

 • Ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych:
· w budynkach, w których modernizuje się wyłącznie system grzewczy  - co najmniej 10%
· w budynkach, w których po 1984 r. przeprowadzono modernizację systemu grzewczego – co najmniej o 15%
· w pozostałych budynkach – co najmniej o 25%;
 • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie co najmniej o 25% rocznych strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, tj.:

· kotłowni lub węźle cieplnym, z których nośnik ciepła jest dostarczany bezpośrednio do instalacji ogrzewania i ciepłej wody w budynku,
· ciepłowni osiedlowej lub grupowym wymienniku ciepła wraz z siecią ciepłowniczą o mocy nominalnej do 11,6 MW, dostarczającej ciepło do budynków
jeżeli budynki, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii,określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków;

 • wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków – co najmniej o 20% w stosunku rocznym;
 • całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawiane lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

- Wysokość premii termomodernizacyjnej stanowi 20% wykorzystanej kwoty kredytu  zaciągniętego na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, nie więcej jednak niż:

 • 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz
 • Dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, ustalonych na podstawie audytu energetycznego.

- podstawowym warunkiem ubiegania się o premię termo modernizacyjną jest przedstawienie audytu energetycznego, czyli opracowania określającego zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termo modernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii. Audyt jest podstawą do uzyskania prawa do premii termo modernizacyjnej, stanowi także założenia do projektu budowlanego dotyczącego realizowanego przedsięwzięcia.
-  waluta kredytu PLN
- maksymalna kwota kredytu zależy od kosztów przedsięwzięcia oraz od zdolności kredytowej Wnioskodawcy

-  maksymalny okres kredytowania do 10 lat, minimalny okres kredytowania do momentu uzyskania premii
- kredyt może być spłacany metodą rat kapitałowo-odsetkowych równych (przy kredycie do lat 3) lub malejących

 

Kursy walut

Kursy walut2017-12-18 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.0741
1 USD3.4506
1 CHF3.4717
1 GBP4.6092
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,66
WIBOR 3M - średnia 1,73
WIBOR 3M 1,69
WIBID 1M 1,46
WIBID 3M 1,53
Redyskonto Weksli NBP 1,75
więcej