przeznaczony na realizację zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest

Korzyści

 •  dotacja wynosi do 99% kosztów kwalifikowanych zadania
 • nie jest wymagany udział własny w realizowanym przedsięwzięciu
 • atrakcyjne oprocentowanie
 • możliwość całkowitej spłaty kredytu po otrzymaniu dotacji z WFOŚiGW w Łodzi

Szczsegóły

 • Bank udziela kredytu z dotacją WFOŚiGW w Łodzi osobom fizycznym na cele niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz rolników będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości położonej w województwie łódzkim, z terenu której będą usuwane wyroby zawierające azbest.
 • Bank udziela kredytu na koszty kwalifikowane lub koszty kwalifikowane
   i niekwalifikowane.

1)  za koszty kwalifikowane zadania uznaje się koszty związane z jego realizacją, służące uzyskaniu efektu rzeczowego i ekologicznego tj. dotyczące usunięcia wyrobów zawierających azbest, przeznaczone na ich: demontaż, przygotowanie do transportu, załadunek oraz transport, rozładunek, a także przekazanie wyrobów zawierających azbest do unieszkodliwienia metodami dopuszczalnymi do stosowania w Polsce.

 • Koszt kwalifikowany nie może przekroczyć 1.000,00 zł za 1 Mg kompleksowej usługi polegającej na usunięciu z posesji wyrobów zawierających azbest i ich unieszkodliwieniu.

2) Za koszty niekwalifikowane uznaje się koszty wykonania nowego pokrycia dachowego oraz koszty związane z demontażem starej konstrukcji dachu.

 • waluta kredytu – PLN
 • kwota kredytu - minimalna kwota kredytu wynosi 5.000,00 PLN, natomiast maksymalna kwota  kredytu uzależniona jest od zdolności kredytowej Wnioskodawcy/ców oraz ealizowanego zadania.
 • okres kredytowania - minimalny okres kredytowania od dnia zawarcia Umowy kredytu do momentu otrzymania dotacji, maksymalny okres kredytowania to 5 lat.
 • spłata kredytu - w ratach malejących obejmujących ratę kapitału i ratę odsetek liczonych od faktycznego zadłużenia, płatnych w okresach miesięcznych.

Kursy walut

Kursy walut2018-01-17 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.0394
1 USD3.3032
1 CHF3.4131
1 GBP4.5430
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,66
WIBOR 3M - średnia 1,73
WIBOR 3M 1,69
WIBID 1M 1,46
WIBID 3M 1,53
Redyskonto Weksli NBP 1,75
więcej