przeznaczony na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków

Korzyści

 • dotacja wynosi do 40% kosztów kwalifikowanych zadania
 • nie jest wymagany udział własny w realizowanym przedsięwzięciu
 • atrakcyjne oprocentowanie
 • możliwość całkowitej spłaty kredytu po otrzymaniu dotacji z WFOŚiGW w Łodzi

Szczegóły

- Bank udziela kredytu z dotacją WFOŚiGW w Łodzi osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej w miejscu realizowanego zadania, będącym właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, położonej na terenie województwa łódzkiego, na której będzie zlokalizowana przydomowa oczyszczalnia ścieków. Nieruchomość ta powinna znajdować się na terenach, gdzie w okresie minimum 3 lat od złożenia wniosku
o dotację nie przewiduje się budowy zbiorczej kanalizacji sanitarnej. W przypadku gdy nieruchomość jest własnością kilku osób, dotacja przysługuje tylko jednemu współwłaścicielowi, przy czym do realizacji zadania wymagana jest zgoda wszystkich pozostałych współwłaścicieli tej nieruchomości.

Program nie obejmuje wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków dla obiektów wykorzystywanych na działalność gospodarczą i dla nieruchomości letniskowych. W budynkach znajdujących się w trakcie budowy, dopuszcza się wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków, w ramach zadania objetego kredytem, z zastrzeżeniem, iż pozwolenie na użytkowanie budynku będzie wydane nie później niż w terminie jednego roku od daty złożenia w banku wniosku o dotację z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.

Program szczegółowo określa wymogi wykonania i użytkowania przydomowych oczyszczalni ścieków:

 • likwidacja dotychczasowego bezodpływowego zbiornika na ścieki (szamba) i wybór rodzaju oczyszczalni ścieków uzależniony od wymaganego na danym terenie stopnia oczyszczenia ścieków, warunków gruntowo-wodnych, wielkości działki oraz liczby domowników;
 • lokalizacja przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z wymogami uwzględniającymi zachowanie minimalnych odległości od różnych obiektów i wód gruntowych określonych Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z późń. zm.) oraz wprowadzenie ścieków do ziemi lub do urządzeń wodnych zgodnie z wymogami określonymi Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 137, poz. 984).
 • Wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków przez firmę dysponującą osobą
  z uprawnieniami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych. Dopuszcza się także wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków we własnym zakresie, pod warunkiem przeprowadzenia prac pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami budowlanymi – posiadającej uprawnienia, o których mowa powyżej;
 • Wykorzystanie do budowy oczyszczalni wyłącznie urządzeń nowych, posiadających aprobatę techniczną stosowaną w budownictwie według obowiązujących przepisów prawa budowlanego (urządzenia powinny posiadać znak CE oraz certyfikat zgodności z normą PN-EN 12566- dostarcza producent/dystrybutor);
 • Należyte użytkowanie oczyszczalni przez Beneficjenta tj. stosowanie bioaktywatorów, czyszczenie filtru, wywożenie osadu, itp., zgodne z rozwiązaniem projektowym oraz zaleceniami producenta. Powyższe może podlegać kontroli Funduszu w całym okresie trwałości zadania;
 • Zakończenie realizacji zadania w terminie do 15 listopada danego roku.

- Bank udziela kredytu na koszty kwalifikowane lub koszty kwalifikowane
 i niekwalifikowane.

1) za koszty kwalifikowane zadania uznaje się koszty związane z jego realizacją, służące uzyskaniu efektu rzeczowego ( wykonanie całości prac ujętych we wniosku
o udzielenie dotacji z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału – ilość wybudowanych przydomowych oczyszczalni ścieków[szt]) i ekologicznego (suma korzyści dla środowiska wynikających z realizacji zadania, tj. ilość oczyszczonych ścieków bytowo-gospodarczych [m3/rok]), przeznaczone na:

 • Zakup materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków;
 • Wykonanie robót budowlano-montażowych przydomowej oczyszczalni ścieków;

2) za koszty niekwalifikowane uznaje się:

 • Koszty opracowania dokumentacji projektowej dotyczące wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków;
 • Koszty nadzoru;
 • Opłaty geodezyjne itp. związane z budową przydomowej oczyszczalni ścieków.

- waluta kredytu – PLN
- kwota kredytu - minimalna kwota kredytu wynosi 5.000,00 PLN, natomiast maksymalna kwota  kredytu uzależniona jest od zdolności kredytowej Wnioskodawcy/ców oraz realizowanego zadania.
- okres kredytowania - minimalny okres kredytowania od dnia zawarcia Umowy kredytu do momentu otrzymania dotacji, maksymalny okres kredytowania to 5 lat.

- spłata kredytu - w ratach malejących obejmujących ratę kapitału i ratę odsetek liczonych od faktycznego zadłużenia, płatnych w okresach miesięcznych.

Kursy walut

Kursy walut2017-12-18 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.0741
1 USD3.4506
1 CHF3.4717
1 GBP4.6092
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,66
WIBOR 3M - średnia 1,73
WIBOR 3M 1,69
WIBID 1M 1,46
WIBID 3M 1,53
Redyskonto Weksli NBP 1,75
więcej