Factoring

Factoring

Pomagamy mikro stać się makro

Faktoring to zobowiązanie ze strony Banku (faktora) do odpłatnego świadczenia przez określony czas usług na rzecz klienta, obejmujących w szczególności finansowanie poprzez nabywanie wierzytelności i inkasowanie wierzytelności od dłużnika.

Najważniejsze cechy faktoringu:

 • przedmiot faktoringu - wierzytelności powstające w krajowym obrocie gospodarczym, istniejące i przyszłe, przy czym:
  • termin płatności jest nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 90 dni, liczony od daty wystawienia faktury,
  • są odpowiednio udokumentowane - umową podstawową i/lub fakturą,
  • są niewymagalne,
  • są ściśle oznaczone, odpowiednio udokumentowane i bezsporne, co do istnienia,
  • wysokości i terminu płatności,
  • nie są obciążone prawami osób trzecich, w szczególności prawem zastawu,
  • nie były i nie są przedmiotem wykupu przez innego nabywcę i przysługują wyłącznie Zbywcy,
  • ich przeniesienie nie podlega jakimkolwiek ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa, właściwości zobowiązania oraz zastrzeżeń zawartych w umowie podstawowej lub innych aktach,
  • nie są zajęte w postępowaniu egzekucyjnym lub zabezpieczającym prowadzonym przeciwko Zbywcy,
  • nie ciążą na nich żadne należności publicznoprawne, w szczególności opłaty skarbowe związane z umową podstawową (zostały uiszczone lub brak),
  • Dłużnikowi nie przysługuje prawo zgłoszenia do nich zarzutów potrącenia, zwolnienia z długu, odnowienia zobowiązania, niespełnienia świadczenia wzajemnego, odroczenia terminu płatności,
 • okres świadczenia usługi - od 6 do 12 m-cy,
 • waluta - PLN.

 

 

 

 

Kursy walut

Kursy walut2018-01-17 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.0394
1 USD3.3032
1 CHF3.4131
1 GBP4.5430
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,66
WIBOR 3M - średnia 1,73
WIBOR 3M 1,69
WIBID 1M 1,46
WIBID 3M 1,53
Redyskonto Weksli NBP 1,75
więcej