Gwarancje FG POIG

Gwarancje FG POIG

Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim dzięki umowie o współpracy jaką zawarł Bank BPS z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) w zakresie portfelowej linii gwarancyjnej de minimis (PLD) ma możliwość udzielania mikro, małym i średnim firmom, kredytów z wykorzystaniem gwarancji z FG POIG.


Kredytobiorcy mogący skorzystać z gwarancji

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy, posiadający status rezydenta, dla których Bank dokona pozytywnej oceny zdolności kredytowej.


Kredyty objęte gwarancją

  • Kredyty obrotowe (w rachunku kredytowym)
  • Kredyty inwestycyjne


Beneficjenci gwarancji 

Przedsiębiorstwa z sektora MSP spełniające jedno z siedmiu poniższych kryteriów innowacyjności:

  • zgłoszenie do ochrony lub posiadanie prawa wyłączne w zakresie wynalazku objętego ochroną patentową lub wzoru użytkowego objętego prawem ochronnym lub wzoru przemysłowego objętego prawem rejestracji,
  • przedsiębiorstwo jest zlokalizowane w parku technologicznym,
  • uzyskanie wsparcia typu venture capital lub od „anioła biznesu” lub zrealizowanie projektu z wykorzystaniem kredytu technologicznego,
  • w ciągu ostatnich 3 lat otrzymanie grantu, pożyczki lub gwarancji w ramach jednego z europejskich, krajowych lub regionalnych programów wspierania b+r lub innowacji, środki z kredytu ma zamiar przeznaczyć na przedsięwzięcie skutkujące wprowadzeniem na rynek nowego/ulepszonego wyrobu, usługi lub procesu, którego komercjalizacja ma zwiększyć średnioroczne obroty o 30% (konieczne przedstawienie biznes planu),
  • w co najmniej jednym roku z 3 ostatnich lat przeznaczenie na działalność B+R co najmniej 10% kosztów operacyjnych lub, w przypadku przedsiębiorstwa rozpoczynającego działalność bez historii finansowej, w bieżącym okresie podatkowym,
  • w ciągu ostatnich 3 lat zanotowanie wzrostu przychodów o średnio 10% rocznie.

Wysokość gwarancji 
Gwarancja zabezpiecza 60% kwoty udzielonego kredytu, przy czym maksymalna kwota gwarancji to aż 3.500.000zł.

Waluta udzielanych kredytów
Kredyty udzielane są wyłącznie w PLN.

Okres ważności gwarancji
Gwarancja BGK de minimis udzielana jest na okres nie dłuższy niż:

  • 27 miesięcy  - w przypadku kredytu obrotowego,
  • 99 miesięcy  - w przypadku kredytów inwestycyjnych.

i obejmuje okres kredytowania wydłużony maksymalnie o trzy miesiące.

Zasady uzyskania gwarancji 
Wszystkie formalności związane z uzyskaniem gwarancji wraz z oceną zdolności kredytowej dokonywane są w Banku.

Opłaty

Stawka opłaty prowizyjnej wynosi 0%.

Kursy walut

Kursy walut2018-10-19 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1671
1 USD3.6278
1 CHF3.6179
1 GBP4.7160
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 3M - średnia 1,70
WIBOR 3M 1,70
WIBID 1M 1,44
WIBID 3M 1,51
Redyskonto Weksli NBP 1,75
więcej