Kredyt technologiczny

Korzyści

 • możliwość otrzymania dotacji do zrealizowanej inwestycji - nawet do 80% wartości kredytu,
 • możliwość uzyskania promesy kredytu technologicznego ważnej przez 9 miesięcy,
 • elastyczne podejście Banku w ocenie projektu inwestycyjnego
 • długi okres kredytowania
 • dogodne formy zabezpieczenia spłaty kredytu
 • atrakcyjne warunki cenowe kredytu

Szczegóły

 • forma kredytu: kredyt w rachunku kredytowym
 • Kredyt przeznaczony jest na realizację inwestycji technologicznej polegającej na:
 • 1) zakupie nowej technologii, jej wdrożeniu oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych   lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług ;

  2)  wdrożeniu własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług.


Kredyt technologiczny może być udzielany m.in. na zakup, dzierżawę, leasing lub najem środka trwałego, nieruchomości, wartości niematerialnych i prawnych.

Zakupy muszą być powiązane funkcjonalnie i służyć realizacji kredytowanej inwestycji technologicznej.

 • maksymalna kwota wnioskowanego kredytu jest uwarunkowana oceną zdolności kredytowej Wnioskodawcy oraz realizowanego projektu inwestycyjnego
 • udział środków własnych przedsiębiorcy realizującego inwestycję technologiczną w finansowaniu inwestycji nie może stanowić mniej niż 25% wydatków netto, przeznaczonych na realizację inwestycji technologicznej
 • okres kredytowania – do 10 lat
 • waluta kredytu: PLN
 • wypłata kredytu następuje jednorazowo lub w transzach
 • Wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej poprzez dyspozycje w ciężar rachunku kredytowego, na podstawie złożonych faktur lub innych dokumentów potwierdzających istnienie zobowiązania, zaakceptowane przez Bank. Wypłata kredytu lub transzy jest możliwa o ile w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy przez Bank Gospodarstwa Krajowego, przyzna Kredytobiorcy premię technologiczną.
 • spłata kredytu jest dokonywana w ratach malejących obejmujących ratę kapitału i ratę odsetek liczonych od faktycznego zadłużenia, płatnych miesięcznie lub kwartalnie.
 • kwota premii technologicznej wypłacanej przez BGK jest przekazywana jednorazowo na rachunek kredytowy Banku z zaliczeniem na spłatę kapitału kredytu technologicznego
 • podstawowe informacje o premii technologicznej:
 • premia technologiczna to jest przyznana przez BGK przedsiębiorcy ze środków funduszu na spłatę części kapitału kredytu technologicznego
 • Wysokość premii technologicznej uzależniona jest od skali działania oraz wielkości firmy i wynosi od 40% do 70% wartości kredytu technologicznego. Jest ona także uzależniona od miejsca realizacji inwestycji (województwo)
 • BGK wypłaca premię do Banku jednorazowo lub w ratach w wysokości odpowiadającej 100% wartości netto osiągniętej sprzedaży towarów lub usług będących wynikiem inwestycji technologicznej finansowanej kredytem technologicznym
 • wypłata premii następuje jednorazowo lub w transzach

Kursy walut

Kursy walut2018-09-19 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1568
1 USD3.5617
1 CHF3.6503
1 GBP4.6619
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 3M - średnia 1,70
WIBOR 3M 1,70
WIBID 1M 1,44
WIBID 3M 1,51
Redyskonto Weksli NBP 1,75
więcej