• O Banku

O Banku

Historia Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Łódzkim od 1925

Początki działalności Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Łódzkim sięgają roku 1925, w którym w dniu 18 kwietnia w Sądzie w Łodzi zarejestrowano Kasę Stefczyka w Bełdowie.

Siedzibą Kasy, aż do wybuchu II wojny światowej, był lokal w pałacu Wężyków majątku Bełdów. Od 1928 roku etatowym pracownikiem administracyjnym Kasy był Adam Tyburski z Sobienia. Po 1 września 1939 roku administrowanie Kasą, która przybrała wówczas nazwę Ziemiańska Kasa Oszczędnościowo - Pożyczkowa w Adamowie, okupant powierzył gospodarzom pochodzenia niemieckiego. Kasa działała co najmniej do roku 1942.

Po odzyskaniu niepodległości grupa spółdzielców postanowiła reaktywować działalność Kasy. Założycielami powojennej Kasy, której terenem działania było miasto Aleksandrów Łódzki oraz gromady: Brużyca Wielka, Bełdów, Kuciny, Rąbień i Ruda Bugaj, byli m.in.: Hieronim Kawka, Hieronim Powalski, Bolesław Kwiatkowski, Adam Tyburski, Stanisław Roźniakowski.

16 września 1950 roku dokonano wpisu w rejestrze sądowym dla podmiotu o nazwie: Kasa Spółdzielcza w Aleksandrowie Łódzkim. W 1965 roku Kasa zmieniła nazwę na Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim z siedzibą przy ul. Armii Czerwonej 1. Nazwa ta aktualna jest do dziś.

W 1968 roku kierownictwo Banku powierzono Barbarze Nowak, która zarządzała nim do 1997 roku, podejmując wiele trafnych decyzji mających decydujący wpływ na rozwój Banku w tym okresie. Najszybszy rozwój Banku rozpoczął się po 1989 roku. W 1992 roku Zarząd Banku, w skład którego wchodzili: Barbara Nowak, Tadeusz Studziński i Tadeusz Pietrzak, podjął decyzję o przeniesieniu siedziby Banku do wyremontowanego budynku przy ul. Ogrodowej 14 oraz o otwarciu drugiej placówki Banku przy ul. Legionowej 2 (która funkcjonowała do 2009 roku – do momentu otwarcia Centrali Banku, która znajduje się nieopodal) .

W 1995 roku podjęto decyzję o otwarciu trzeciej placówki w Aleksandrowie Łódzkim przy ulicy Wojska Polskiego 65/67. Realizacja tego przedsięwzięcia okazała się bardzo trafną decyzją.

W 1997 roku Prezesem Zarządu Banku została Krystyna Pietruszewska. Ten okres działalności Banku zaowocował podjęciem wielu decyzji inwestycyjnych oraz osiągnięciem wymaganych przez Prawo Bankowe wyższych progów kapitałowych.

W 1998 roku Zarząd Banku, w którego skład wchodzili: Krystyna Pietruszewska, Anna Ruszkowska
i Tadeusz Pietrzak podjął odważną decyzję o otwarciu pierwszej placówki poza terenem gminy Aleksandrów Łódzki.

W 1999 roku Zarząd w składzie: Krystyna Pietruszewska, Anna Ruszkowska i Dariusz Sałata, doprowadził do realizacji podjętej wcześniej decyzji otwierając Oddział w Łodzi przy ul. Narutowicza 59 (dziś V Filia w Łodzi).

W kolejnych latach Zarząd Banku realizował następne inwestycje na terenie Łodzi: w 2002 roku - I Filię przy ul. Łagiewnickiej 54/56, w 2003 roku - II Filię przy ul. Armii Krajowej 35, w 2006 roku - III Filię przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2.

10 lipca 2006 roku funkcję Prezesa Zarządu Banku objęła Anna Ruszkowska. Zarząd w składzie: Anna Ruszkowska, Dariusz Sałata i Agnieszka Kwiatkowska, kontynuował rozwój i umacniał posiadane przez Bank kapitały.

We wrześniu 2006 roku została otwarta I Filia w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Zgierskiej 23A.

W związku z zamiarem i koniecznością prowadzenia nowoczesnej, profesjonalnej obsługi klienta, w grudniu 2006 roku Zarząd Banku przy akceptacji Rady Nadzorczej postanowił wybudować nową siedzibę Centrali Banku. Pierwszym krokiem w celu realizacji tej inwestycji był zakup w 2007 roku działki w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. Senatorskiej 2a.

W czasie budowy Centrali Zarząd Banku podejmował kolejne decyzje dotyczące rozwoju sieci placówek i rozszerzenia terenu działania Banku otwierając w maju 2008 roku IV Filię w Łodzi przy ul. Maratońskiej 24/32 (która funkcjonowała do 2011 roku), a następnie w lipcu 2009 roku II Filię w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Jana Pawła II 11/13 (która funkcjonowała do 2018 roku).

24 września 2009 roku miało miejsce uroczyste otwarcie nowej Centrali Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Łódzkim. Umożliwia ona kompleksową obsługę klientów oraz zapewnia komfortowe warunki pracy.

30 marca 2015 roku Zarząd Banku podjął decyzję o zmianie lokalizacji V filii w Łodzi z ulicy Narutowicza 59 na Narutowicza 35/9.

Dnia 31 grudnia 2015 roku Bank przystąpił do Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS S.A. Funkcjonowanie w ramach tworzonych na bazie zrzeszeń systemów ochrony, daje bankom spółdzielczym istotne zabezpieczenie adekwatności kapitałowej i wsparcia płynnościowego. Funkcjonowanie w systemie ochrony, również dzięki wzajemnej kontroli i wsparciu ich uczestników, zmniejszy ryzyko powstania strat, zamortyzuje ewentualne skutki niepowodzeń biznesowych, a także – poprzez stosowanie mechanizmów sanacyjnych systemu ochrony – wymusi zmianę sposobu działania Banku eksponującego się na nadmierne ryzyko.

1 listopada 2013 roku nowym członkiem Zarządu Banku został Mariusz Łabęcki.

Obecny skład Zarządu:

Prezes Zarządu - Anna Ruszkowska

Wiceprezes - Agnieszka Kwiatkowska

Wiceprezes - Mariusz Łabęcki.

Zamiarem Banku jest nieustanne zwiększanie zakresu i poziomu świadczonych usług oraz oferowanych produktów finansowych. Priorytetem dla nas jest fachowa obsługa, tworzenie przyjaznej i życzliwej atmosfery oraz satysfakcja nowych jak i wiernych Bankowi od lat klientów.

W codziennej pracy Bank korzysta z doświadczenia i wysiłku wielu pokoleń jego pracowników starając się kontynuować dzieło tworzenia godnej zaufania instytucji finansowej z ponad 90- letnią tradycją.

Znajdziesz nas też tutaj