Reklamacje

Tryb i zasady wnoszenia i rozpatrywania skarg/reklamacji Klientów 

Klient Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Łódzkim zwanego dalej Bankiem ma 
możliwość złożenia skargi/reklamacji, czyli wystąpienia zawierającego zastrzeżenia dotyczące świadczonych usług lub działalności Banku, a Bank ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji według poniższych zasad: 

1. W celu umożliwienia Bankowi rzetelnego rozpatrzenia skargi/reklamacji, Klient powinien zgłosić skargę/reklamację niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia. 

2. Skarga/Reklamacja powinna zawierać istotne dla rozpatrzenia sprawy zastrzeżenia oraz dane adresowe Klienta. 

3. Klient może składać skargę/reklamację w formie: 

1) pisemnej w siedzibie Banku oraz w dowolnej jednostce organizacyjnej Banku zajmującej się obsługą klientów, za pośrednictwem poczty, posłańca, faxu lub osobiście. 

2) ustnie w bezpośredniej rozmowie z pracownikiem przyjmującym skargę/reklamację – osobiście. 

4. Skargi/reklamacje przyjmowane są w miejscu ich złożenia. 

5. Bieg terminu rozpatrzenia skargi/reklamacji rozpoczyna się w dniu jej wpływu do Banku. 

6. Klient może składać skargę/reklamację przez pełnomocnika dysponującego pełnomocnictwem posiadającym zwykłą formę pisemną, chyba że istnieją szczególne uwarunkowania faktyczne wskazujące na konieczność zachowania innej formy szczególnej, o czym Klient jest informowany na etapie zawarcia umowy. 

7. Skarga/Reklamacja przekazana do Banku jest rozpatrywana w sposób zapewniający wydanie niezależnego i obiektywnego rozstrzygnięcia zastrzeżenia w niej zawartego. 

8. Bank udziela odpowiedzi na skargę/reklamację bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania. 

9. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy, zachodzi konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i termin 30-dniowy nie może zostać dotrzymany, Bank przed upływem tego terminu, informuje Klienta o przyczynie opóźnienia, wskazując okoliczności, które muszą zostać ustalone oraz przewidywany termin udzielenia odpowiedzi, który nie może być dłuższy niż 90 dni od daty otrzymania reklamacji. 

10. Powiadomienie o sposobie rozpatrzenia skargi/reklamacji sporządzane jest w formie pisemnej i wysyłane do Klienta za pośrednictwem poczty listem poleconym. 
 
Klienci Banku będący konsumentami mają możliwość zwrócenia się o pomoc do Miejskiego/Powiatowego Rzecznika Konsumentów. Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego oraz dopuszcza możliwość polubownego rozwiązywania sporów. 

Kursy walut

Kursy walut2018-12-11 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1642
1 USD3.6724
1 CHF3.6821
1 GBP4.6038
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 3M - średnia 1,70
WIBOR 3M 1,70
WIBID 1M 1,44
WIBID 3M 1,51
Redyskonto Weksli NBP 1,75
więcej