500+

 • O PROGRAMIE RODZINA 500+

  • W okresie od 1 sierpnia do 30 września 2017 w serwisie internetowym Banku będą dostępne Wnioski Rodzina 500+ na dwa okresy świadczeniowe:
  • Od 1 października 2017 r. w serwisie internetowym Banku będzie dostępny wyłącznie wniosek na nowy okres świadczeniowy.
   • Jeśli złożysz kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na nowy  okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik nastąpi do 31 października tego roku, a więc zostanie zachowana ciągłość wypłat świadczenia wychowawczego także od pierwszego miesiąca nowego okresu.
   • W przypadku, gdy złożysz wniosek w okresie od 1 września do 30 września, przyznanie świadczenia oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada tego roku.
   • W przypadku, gdy złożysz wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie
    od 1 października do 31 października danego roku, ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik, listopad i grudzień, nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia tego roku.
   • Analogiczny mechanizm będzie obowiązywał w kolejnych miesiącach, tj.:
    • w przypadku złożenia kompletnego wniosku w listopadzie, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od listopada, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do dnia 31 stycznia,
    • w przypadku złożenia kompletnego wniosku w grudniu, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od grudnia, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do końca lutego,
    • w przypadku złożenia kompletnego wniosku w styczniu, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od stycznia, a wypłata przyznanego świadczenia również nastąpi najpóźniej do końca lutego,
  • Wniosek na aktualnie trwający okres, który kończy się 30.09.2017 (dotyczy to tych rodzin, którym np. urodziło się dziecko, na rzecz którego może być wypłacane świadczenie jeszcze w tym okresie)
  • Wniosek na nowy okres trwający od 1.10.2017 do 30.09.2018.
  • Rodzina z dwojgiem niepełnoletnich dzieci może otrzymać 500 zł na drugie dziecko niezależnie od dochodu.
  • W przypadku rodzin z przeciętnym miesięcznym dochodem nie przekraczającym kwoty 800 zł netto na osobę rodzina może otrzymać wsparcie także na pierwsze dziecko
   w wieku do ukończenia 18 r. życia (pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne dziecko
   w rodzinie w wieku do ukończenia 18 r. życia).
  • Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i nie może przekraczać kwoty 1200 zł netto na osobę.
  • Zasady przyznawania świadczenia oraz jego wypłat w nowym okresie  świadczeniowym  1.10.2017-30.09.2018:
  • wnioski składane od lutego będą podlegać rozpatrzeniu na bieżąco - w przypadku złożenia wniosku na nowy okres świadczeniowy w kolejnych miesiącach, świadczenie będzie przyznawane od miesiąca, w którym złożysz wniosek, a wypłaty przyznanego świadczenia realizowane będą co miesiąc na bieżąco.

  Ważne: Powyższe terminy rozpatrywania wniosków są terminami maksymalnymi. Gmina, która rozpatruje wnioski, uwzględniając liczbę wniosków i możliwości organizacyjne, może rozpatrywać wnioski i wypłacać przyznane świadczenia na bieżąco wcześniej niż w tych maksymalnych, ustawowo określonych terminach.

  • Zwróć szczególną uwagę na adres zamieszkania, który podajesz w swoim wniosku –
   na jego podstawie wniosek zostanie przekazany do odpowiedniego Organu prowadzącego
   w Gminie. Uwaga: adres zamieszkania, nie musi być zgodny z miejscem zameldowania.
  • Możesz zaktualizować adres zamieszkania podczas wypełniania wniosku Rodzina 500+. Żeby zmienić swoje dane podane w serwisie Banku, przejdź do zakładki „Ustawienia”
   po zalogowaniu.
  • Wniosek Rodzina 500+ należy składać co roku – wnioski na kolejny okres na który przyznawane będzie prawo do świadczenia wychowawczego, tj. na okres który rozpocznie się 1 października 2018 r., będą przyjmowane przez Internetjuż od 1 lipca 2018 r.
  • Rola Banku w Programie Rodzina 500+
   • Bank umożliwia Ci złożenie Wniosku Rodzina 500+ online w serwisie  w sekcji „Oferty i wnioski”. Złożenie wniosku w oddziale, agencji lub za pośrednictwem konsultanta infolinii nie jest możliwe.
   • Wysłany Wniosek Rodzina 500+ możesz pobrać tylko raz, od razu po jego wysłaniu,
    w ramach tej samej sesji logowania. Jednak potwierdzenie wysłania wniosku jest dostępne do pobrania w sekcji „Oferty i wnioski”=> „Wnioski złożone” przez okres 10 lat od momentu wysłania wniosku. Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej
    i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ prowadzący w gminie, po tym jak wniosek zostanie przekazany do tego Organu. Wniosek oraz załączniki są usuwane z serwerów Banku bezpowrotnie po wysłaniu
    do systemu informatycznego Emp@tia, za którego pośrednictwem wnioski trafiają
    do Organu prowadzącego w gminie.
   • Wniosek Rodzina 500+ jest dostępny w serwisie internetowym na mocy porozumienia Banku z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

  Opis Programu i Wniosku Rodzina 500+ przygotowany zgodnie z informacjami dostępnymi
  na stronie internetowej Ministerstwa, Rodziny i Pracy Społecznej: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/.

  • Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ znajdziesz po zalogowaniu się do systemu bankowości internetowej: IBANK – nowa wersja.
  • Wniosek składasz w swoim imieniu, logując się do systemu bankowości internetowej IBANK – nowa wersja .
  • Nie masz możliwości złożenia wniosku w imieniu innej osoby.
  • Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się z Informacjami o programie Rodzina 500+ na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.rodzina500plus.gov.pl/.
  • Jeżeli do wniosku załączasz wymagane dokumenty, to przygotuj wcześniej ich skany (dopuszczalne formaty załączników: PNG, JPG lub PDF).
  • Jeżeli wypełniasz Wniosek Rodzina 500+ także na pierwsze dziecko (pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne w rodzinie dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia), przygotuj skany oświadczeń o dochodach wszystkich członków rodziny. Pamiętaj: jeżeli jedyną osobą osiągającą dochody, o których mowa w zał. 2, 3 i 4 jest Wnioskodawca, wniosek można złożyć bez załączania skanów oświadczeń pozostałych członków rodziny.
  • W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących wypełnienia wniosku, zapoznaj się z Informacjami
   o  programie Rodzina 500+ na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.rodzina500plus.gov.pl/ lub skontaktuj się z Organem prowadzącym w gminie, np. MOPS, który będzie rozpatrywał wniosek i na jego podstawie rozstrzygał, czy przysługuje świadczenie wychowawcze.
  • Informacje dotyczące statusu prezentowanego w potwierdzeniu wysłania wniosku:  
   • „Przetwarzany” – trwa przesyłanie wniosku do systemu Emp@tia.
   • „Dostarczony” – wniosek został przesłany do systemu Emp@tia.
   • „Błąd dostarczenia” – wniosek nie został dostarczony do systemu Emp@tia. Wyślij wniosek jeszcze raz.
  • Informacje dotyczące załączników:
   • Maksymalna liczba załączników: 7 sztuk.
   • Maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 500 KB.
   • Maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5 MB.
   • Nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne
    w ramach jednego wniosku.
   • Formaty załączników: PNG, JPG lub PDF.
 • Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim: Wypełniasz Wniosek Rodzina 500+ online w systemie bankowości internetowej IBANK– nowa wersja

  Krok 1: Jeżeli wypełniasz Wniosek Rodzina 500+ także na pierwsze dziecko (pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia), przygotuj skany oświadczeń
  o dochodach wszystkich członków rodziny oraz pozostałych wymaganych oświadczeń. Pamiętaj: jeżeli jedyną osobą osiągającą dochody, o których mowa w zał. 2, 3 i 4 jest Wnioskodawca, wniosek można złożyć bez załączania skanów oświadczeń o dochodach pozostałych członków rodziny.

  Krok 2:
   Zaloguj się do systemu bankowości internetowej IBANK – nowa wersja i przejdź do Wniosku Rodzina 500+.  Część pól zostanie wypełniona automatycznie na podstawie danych z systemu bankowości internetowej IBANK – nowa wersja, np. imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania czy rachunek bankowy, na który będą trafiać środki. Zmień dane w razie potrzeby.

  Krok 3:
   Wysłany wniosek możesz pobrać tylko raz, od razu po jego wypełnieniu. 

  Krok 4:
   Obsługa wniosku przez Bank jest zakończona. Twój wniosek zostaje przekierowany do państwowego systemu informatycznego Emp@tia.

  Pamiętaj:

  Jeśli Twojej gminy nie ma na liście w systemie bankowości internetowej IBANK – nowa wersja, złóż Wniosek Rodzina 500+ osobiście w urzędzie miasta/gminy właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania lub online w systemie bankowości internetowej IBANK – nowa wersja w późniejszym terminie. Brak gminy na liście w systemie bankowości internetowej IBANK – nowa wersja oznacza, że gmina ta nie została jeszcze podłączona do Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego utworzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W przypadku pytań dotyczących terminu przyłączenia przypisanego Ci Organu gminy do wspomnianego systemu, skontaktuj się z osobiście lub telefonicznie z urzędem miasta/gminy.  Czas trwania sesji online w systemie bankowości internetowej IBANK – nowa wersja ze względów bezpieczeństwa jest ograniczony. Jeżeli przerwiesz wypełnianie wniosku na czas dłuższy niż 15 minut, nastąpi wylogowanie z systemu bankowości internetowej IBANK – nowa wersja, a zmiany wprowadzone we wniosku nie zostaną zapisane.          

  Poprawnie wypełniony wniosek online w systemie bankowości internetowej IBANK – nowa wersja będzie podpisany Twoim imieniem, nazwiskiem oraz numerem PESEL.

  Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane z systemu Emp@tia na adres e-mail podany we wniosku – zwróć uwagę na jego poprawność.

  W potwierdzeniu złożenia wniosku zawarta są wszystkie informacje potrzebne do wyjaśnienia ewentualnych pytań lub wątpliwości związanych z obsługą wniosku przez system informatyczny Emp@tia lub wskazany przez Ciebie Organ prowadzący w gminie postępowanie w sprawie świadczenia.

  Po dostarczeniu wszystkich danych do systemu informatycznego Emp@tia, Bank bezpowrotnie usuwa wszystkie podane we wniosku informacje.
  Rola Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Łódzkim w tym procesie polega na udostępnieniu i wysłaniu wniosku poprzez system bankowości internetowej IBANK
  – nowa wersja do Organu prowadzącego w gminie.   Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ gminy prowadzący postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego Rodzina 500+.

  Emp@tia, system informatyczny dla służb zabezpieczenia społecznego: na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymujesz od systemu Emp@tia, Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) swojego wniosku

  • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) jest dla Ciebie potwierdzeniem, że złożony wniosek został prawidłowo przekazany do obsługi przez wybrany Organ prowadzący w gminie.
  • Adres e-mail, z którego zostanie przesłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) to: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane na podany adres e-mail w ciągu 24 godzin od wypełnienia i wysłania wniosku w systemie bankowości internetowej IBANK– nowa wersja .
  • Jeżeli w potwierdzeniu wysłania wniosku udostępnionym przez Bank w systemie bankowości internetowej IBANK – nowa wersja , wniosek ma status „Dostarczony”, ale na wskazany we wniosku adres e-mail nie zostało wysłane UPO, skontaktuj się ze wskazanym we wniosku Organem prowadzącym
   w gminie.

  Organ prowadzący w gminie, np. MOPS: po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, tj. po przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej, Organ prowadzący w gminie będzie co miesiąc wypłacać świadczenie wychowawcze w ramach Programu Rodzina 500+. 

  • Jeżeli na wskazany we wniosku adres e-mail zostało wysłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) i chcesz sprawdzić dalszy status swojego wniosku, skontaktuj się bezpośrednio z wybranym Organem gminy prowadzącym postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego.
  • Po przekazaniu wypełnionego Wniosku Rodzina 500+ do Organu prowadzącego w gminie, ewentualne dodatkowe działania związane z obsługą wniosku będą załatwiane przez ten Organ
   w sposób tradycyjny, czyli w formie pisemnej.
  • Zgłaszanie reklamacji: reklamacje dotyczące Wniosku Rodzina 500+, w zależności od ich przedmiotu powinny być składane:
   • w Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim – jeżeli dotyczą dostępu i funkcjonowania systemu bankowości internetowej IBANK – nowa wersja, etapu rejestracji wniosku w systemie bankowości internetowej IBANK – nowa wersja oraz jego wysłania;
   • do Organu prowadzącego w gminie – jeżeli dotyczą obsługi złożonego wniosku po jego wysłaniu do Organu prowadzącego w gminie oraz wypłaty świadczenia wychowawczego.
  • Rozpatrywanie reklamacji przez Bank:
   • Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim przyjmuje i rozpatruje reklamacje zgodnie
    z przyjętymi w Banku zasadami - więcej informacji można znaleźć pod linkiem.

AKTUALNOŚCI

STAWKI REFERENCYJNE

WIBOR 3M (aktualizowany rocznie) 0,27
WIBOR 3M  (aktualizowany kwartalnie) 0,58
WIBOR 3M (aktualizowany kwartalnie dla umów kredytów hipotecznych zaw. od 18.05.2020 r.)  0,27
WIBID 1M

0,04

WIBID 3M 0,38
Redyskonto Weksli NBP 0,11

 

KURSY WALUT

2020-09-17
Obowiązuje od godziny 08:00
USD 3.7526
EUR 4.4528
CHF 4.1373
GBP 4.8447