Kredyt z dopłatami WFOŚiGW

Korzyści

 • dotacja wynosi do 40 % kosztów kwalifikowanych zadania
 • nie jest wymagany udział własny w realizowanym przedsięwzięciu
 • atrakcyjne oprocentowanie
 • możliwość całkowitej spłaty kredytu po otrzymaniu dotacji z WFOŚiGW w Łodzi

Szczegóły

 • Bank udziela kredytu z dotacją WFOŚiGW w Łodzi Wspólnotą mieszkaniowym planującym wykonanie termomodernizacji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych położonych na terenie województwa łódzkiego. W przypadku gdy w budynku mieszkalnym poddawanym termomodernizacji prowadzona jest działalność gospodarcza na powierzchni do 50% powierzchni dango budynku – wartość kosztów kwalifikowanych w ramach niniejszego Programu ulega proporcjonalnemu obniżeniu o wielkość wynikającą z procentowego udziału powierzchni zajętej pod działalność gospodarczą. W przypadku gdy w obiekcie poddawanym termomodernizacji prowadzona jest działalność gospodarcza na powierzchni powyżej 50% powierzchni danego budynku dotacja nie przysługuje.
 • Bank udziela kredytu na koszty kwalifikowane lub koszty kwalifikowane i niekwalifikowane.

1) Za koszty kwalifikowane zadania uznaje się koszty związane z jego realizacją, służące uzyskaniu efektu rzeczowego i ekologicznego, przeznaczone na:

 • Koszt sporządzenia audytu energetycznego;
 • Zakup materiałów izolacyjnych, stolarki okiennej oraz koszty robót budowlano-montażowych związanych z termomodernizacją budynku;
 • Koszty kwalifikowane za prace dociepleniowe nie mogą przekroczyć:
 • docieplenie ścian – 180,00 zł/m2  wykonanego docieplenia;
 • docieplenie stropodachu/dachu – 70,00 zł/m2  dla wykonania docieplenia granulatem z wełny mineralnej, 120,00 zł/m2  docieplenia wykonanego styropianem;
 • wymiana stolarki okiennej – 700,00 zł/m2 dokonanej wymiany.
 • Zakup i montaż fabrycznie nowych urządzeń grzewczych tj. kotły, pompy ciepła oraz wykonanie instalacji c.o. i c.w.u.
Koszty kwalifikowane za wyżej wymienione prace nie mogą przekroczyć:
 • dla kotłowni opalanych olejem/gazem – 800,00 zł/KWmocy znamionowej;
 • dla kotłowni opalanych biomasą 1.000,00 zł/KW mocy znamionowej;
 • dla ogrzewania realizowanego za pomocą pompy ciepła – 2. 000,00 zł/KW mocy znamionowej.
· Odwierty w przypadku poboru ciepła przez sondy gruntowe;
· Wykonanie instalacji gazowej na terenie i w obiekcie odbiorcy gazu, z uwzględnieniem prac ziemnych niezbędnych do położenia ww. sicei;
· Wykonanie instalacji kolektorów słonecznych – jednostkowy koszt kwalifikowany nie może przekroczyć    2.250,00 zł za 1m2 powierzchni absorbera energii słonecznej.
· Koszty budowy lub modernizacji węzła cieplnego w zakresie c.o. i c.w.u. (dopuszcza się wykonanie węzła cieplnego jedynie na potrzeby c.w.u.) oraz koszty wykonania lub modernizacji przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej, (w tym również w celu odłączenia budynku od węzła grupowego), z uwzględnieniem prac ziemnych niezbędnych do położenia ww.sieci.
· Zakup i montaż instalacji rekuperatorów, ogniw fotowoltaicznych oraz innych źródeł do pzyskiwania energii odnawialnej.

2) Koszty niekwalifikowane stanowią:

 • Koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej stanowiącej element realizowanej inwestycji, koszty wynagrodzeń projektantów, nadzorów, obsługi geodezyjnej itp.
 • Koszty związane z opracownaiem instrukcji dotyczących eksploatacji, rozruchu maszyn i urządzeń itp. oraz stosownych szkoleń w tym zakresie;
 • Koszty promocji i obsługi projektu, doradztwa inwestycyjnego itp.;
 • Koszty nadzoru inwestorskiego i autorskiego;
 • Koszty robót towarzyszących inwestycji (np. instalacja odgromowa, elektryczna, obróbki blacharskie, remont i przebudowa kominów i innych elementów konstrukcyjnych, opaski wokół budynku, remont schodów i balkonów);
 • Koszty odtworzenia podbudowy i nawierzchni jezdni, chodników i placów w szerokości wykopu;
 • Koszty odtworzenia infrastruktury technicznej w pasie prowadzonych robót (m.in. sieci energetycznej, sieci telefonicznej).

- waluta kredytu – PLN
- kwota kredytu - minimalna kwota kredytu wynosi 5.000,00 PLN, natomiast maksymalna kwota  kredytu uzależniona jest od zdolności kredytowej Wnioskodawcy/ców oraz realizowanego zadania.
- okres kredytowania - minimalny okres kredytowania od dnia zawarcia Umowy kredytu do momentu otrzymania dotacji, maksymalny okres kredytowania to 5 lat.
- spłata kredytu - w ratach malejących obejmujących ratę kapitału i ratę odsetek liczonych od faktycznego zadłużenia, płatnych w okresach miesięcznych.

Kursy walut

Kursy walut2018-10-19 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1671
1 USD3.6278
1 CHF3.6179
1 GBP4.7160
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 3M - średnia 1,70
WIBOR 3M 1,70
WIBID 1M 1,44
WIBID 3M 1,51
Redyskonto Weksli NBP 1,75
więcej